หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดย : admin
อ่าน : 232
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันพฤหัสบดีที่  29 พฤศจิกายน 2561  เวลา 14.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และสถานการณ์การระบาด/การสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังและการแก้ไขปัญหาชาวสวนยางพาราของจังหวัดยโสธร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งมีประเด็นสาระสำคัญดังนี้
➡️ จังหวัดยโสธร มีพื้นที่การสำรวจความต้องการเบื้องต้นในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน รวมจำนวน 1,377 ราย มีพื้นที่จำนวน 7,276.25 ไร่ จากนั้นได้มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลของโครงการ และเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ถึงวันที่ 15 พ.ย. 61  ขณะนี้มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้วจำนวน 1,877 ราย รวมทั้งในพื้นที่เขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน 2,225 แปลง 13,537 ไร่   
➡️ ผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ ส่วนราชการเกษตรจังหวัดยโสธรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการศึกษาคู่มือตามขั้นตอน/เงื่อนไขของโครงการ และขอให้เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของ รมว.  โดยขอให้ทีมคณะทำงาน 5 เสือ  ร่วมกันลงพื้นที่เน้นการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุกในทุกช่องทาง สร้างการรับรู้ สื่อสารทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเน้นย้ำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆให้ชัดเจน เช่นขั้นตอนการขอสินเชื่อกับธกส. การใช้บัตรเกษตรสุขใจ การจัดหาปัจจัยการผลิต การสนับสนุนเครื่องจักรกลในการผลิต  การบริหารจัดการน้ำ และการรวบรวมผลผลิตมาจำหน่ายให้ผู้รับซื้อ 
➡️ สถานการณ์การระบาดและการสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังของจังหวัดยโสธร  ศวพ.ยโสธร ได้มีการสำรวจแปลงสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง (SLCMV) ในพื้นที่ปลูกของเกษตรกรพื้นที่  9 อำเภอ จำนวน  290 ไร่ มีจุดสำรวจ 46 จุด ยังไม่พบการระบาดของโรค