ชื่อ - นามสกุล :นายทองคำ รวมธรรม
ตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าหน่วย 2 รับผิดชอบ อ.ไทยเจริญ           อ.เลิงนกทา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : หน่วยพัฒนาที่ดิน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าหน่วยที่2