ชื่อ - นามสกุล :นายวัชรินทร์ โจดโจน
ตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าหน่วยที่1 รับผิดชอบ อ.เมือง อ.ป่าติ้ว
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : หน่วยพัฒนาที่ดิน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าหน่วยที่1