[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร Land Development Yasothon Station ::
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������
Click ดูประวัติ
นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
บริหารสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
Click ดูประวัติ
นายสมเกียรติ ชนะพาล
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
หัวหน้าหน่วย 5 รับผิดชอบ อ.ค้อวัง อ.มหาชนะชัย
Click ดูประวัติ
นายทองคำ รวมธรรม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วย 2 รับผิดชอบ อ.ไทยเจริญ           อ.เลิงนกทา
Click ดูประวัติ
นายวัชรินทร์ โจดโจน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยที่1 รับผิดชอบ อ.เมือง อ.ป่าติ้ว
Click ดูประวัติ
นางเข็มทอง ลายเมฆ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นางลำไพร คำลือ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยที่4 รับผิดชอบ อ.คำเขื่อนแก้ว
Click ดูประวัติ
นางจุฑาทิพย์ สีดาพาลี
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นางสาวชนินาถ ตั้งศิริภิญโญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ข้าราชการ
2 : ลูกจ้างประจำ
3 : พนักงานราชการ
4 : หน่วยพัฒนาที่ดิน
5 : จ้างเหมาบริการ
6 : ทำเนียบหมอดิน จังหวัด อำเภอ
7 : หมอดินตำบล ประจำอำเภอเมือง
8 : หมอดินตำบล ประจำอำเภอป่าติ๋ว