[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร Land Development Yasothon Station ::

  

ชื่อ : นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
หน้าที่หลัก : บริหารสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมเกียรติ ชนะพาล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
หน้าที่หลัก : หัวหน้าหน่วย 5 รับผิดชอบ อ.ค้อวัง อ.มหาชนะชัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายทองคำ รวมธรรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าหน่วย 2 รับผิดชอบ อ.ไทยเจริญ           อ.เลิงนกทา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวัชรินทร์ โจดโจน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าหน่วยที่1 รับผิดชอบ อ.เมือง อ.ป่าติ้ว
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเข็มทอง ลายเมฆ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางลำไพร คำลือ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก : หัวหน้าหน่วยที่4 รับผิดชอบ อ.คำเขื่อนแก้ว
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจุฑาทิพย์ สีดาพาลี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวีระศักดิ์ แพงสุ่ย
ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวีรชัย สุรินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมานะ สุดดี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจักรพันธ์ ภักตรนรา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไสว บุญแปลง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวชนินาถ ตั้งศิริภิญโญ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมุกดา ภักตรนรา
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญมี ทองเทพ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ยาม)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพิมพ์สุดา บุญหาญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวไพจิตร คำโสดา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายศิริราช พรมโยธร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายศราวุธ ธรรมสัตย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมพิศ ชูรัตน์
ตำแหน่ง : หมอดินจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก : ประจำจังหวัดยโสธร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0879863664
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ข้าราชการ
2 : ลูกจ้างประจำ
3 : พนักงานราชการ
4 : หน่วยพัฒนาที่ดิน
5 : จ้างเหมาบริการ
6 : ทำเนียบหมอดิน จังหวัด อำเภอ
7 : หมอดินตำบล ประจำอำเภอเมือง
8 : หมอดินตำบล ประจำอำเภอป่าติ๋ว