[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร Land Development Yasothon Station ::
แผนผังหน่วยงาน
��������������������������������������� ��������������������� ���������������
Click ดูประวัติ
นายสมพิศ ชูรัตน์
หมอดินจังหวัดยโสธร
ประจำจังหวัดยโสธร
Click ดูประวัติ
นายนิคม บุญทศ
หมอดินอำเภอเมืองยโสธร
หมอดินประจำอำเภอเมืองยโสธร
Click ดูประวัติ
นายก้องภพ เจริญยุทธ
หมอดินอำเภอป่าติ้ว
หมอดินประจำอำเภอป่าติ้ว
Click ดูประวัติ
นายธวัชชัย ไชยนา
หมอดินอำเภอคำเขื่อนแก้ว
หมอดินประจำอำเภอคำเขื่อนแก้ว
Click ดูประวัติ
นายเล็ก ทองน้อย
หมอดินอำเภอกุดชุม
หมอดินประจำอำเภอกุดชุม
Click ดูประวัติ
นายสุธีร์ ศรีมันตะ
หมอดินอำเภอทรายมูล
หมอดินประจำอำเภอทรายมูล
Click ดูประวัติ
นายประครอง พลมาตร
หมอดินอำเภอไทยเจริญ
หมอดินประจำอำเภอไทยเจริญ
Click ดูประวัติ
นายสัมฤทธิ์ กัลปดี
หมอดินอำเภอมหาชนะชัย
หมอดินประจำอำเภอมหาชนะชัย
Click ดูประวัติ
นายสุวรรณ สิมมา
หมอดินอำเภอค้อวัง
หมอดินประจำอำเภอค้อวัง
Click ดูประวัติ
นายสุนวรี พรมจันทร์
หมอดินอำเภอเลิงนกทา
หมอดินประจำอำเภอเลิงนกทา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ข้าราชการ
2 : ลูกจ้างประจำ
3 : พนักงานราชการ
4 : หน่วยพัฒนาที่ดิน
5 : จ้างเหมาบริการ
6 : ทำเนียบหมอดิน จังหวัด อำเภอ
7 : หมอดินตำบล ประจำอำเภอเมือง
8 : หมอดินตำบล ประจำอำเภอป่าติ๋ว