วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข22020
 
     
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ วิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดิน
     
  เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน 
  เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ (ภายในปี 2570)  
     

     
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ พันธกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
     
1.  สนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2.  เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนำไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร
3.  พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการสำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกดิน เพื่อกำหนดแผนการใช้ที่ดิน
4.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟู ปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
5.  พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชน ให้เข้มแข็ง
6.  พัฒนาองค์การเพื่อให้เป็นองค์การที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
     

     
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ ค่านิยมองค์กร : THAI LDD
     
  T-Trust : เชื่อมั่น ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
  H-Happiness : สุขสันต์ ทำงานอย่างมีความสุข
  A-Accomplishment : สำเร็จ ทำงานประสบผลสำเร็จ
  I-Integration : บูรณาการ บูรณาการร่วมกัน
  L-Learning : เรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้
  D-Developing : พัฒนา องค์กรแห่งการพัฒนา
  D-Delighting : ปิติยินดี องค์กรแห่งความก้าวหน้า