ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 เม.ย. 66 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน พื้นที่ อ.คำเขื่อนแก้ว และ อ.มหาชนะชัย
นางลำไพร คำลือ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานส่งเสริมและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (ศพก.) นายฉลวย กำจัดภัย พื้นที่ อ.มหาชนะชัย และ นายเนาว์ พันธุ์เดช พื้นที่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ตามภารกิจและพันธกิจของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อรองรับการตรวจประเมินและการศึกษาดูงานของเกษตรกรต่อไป