ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบ การก่อสร้างแหล่งน้ำนอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม.
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่ดิน พื้นที่ อ.ป่าติ้ว โดย นาง จุฑาทิพย์ สีดาพาลี จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการก่อสร้างแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. เขตพื้นที่ ต.ศรีฐาน , ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เพื่อให้ถูกต้อง ตามข้อกำหนด และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เพื่อให้ทันช่วงเวลาการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของเกษตรกรต่อไป