ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม รณรงค์ไถกลบตอซัง ปีงบประมาณ 2565 อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
วันที่ 26 มกราคม 2565 นายคมกริช จินดามณี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตถังหมัก โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก และบินโดรนพ่นน้ำหมักของกลุ่มแปลงใหญ่แตงโม โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายหมอดินอาสา เกษตรกร เข้าร่วมงานกว่า 150 คน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีความรู้ และตระหนักถึงผลกระทบหรือพิษภัยที่เกิดจากการ เผาตอซัง ซึ่งก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อน รวมทั้งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการปรับปรุงบำรุงดิน การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ซึ่งรณรงค์ไถกลบตอซังร่วมกับ การใช้น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ พืชปุ๋ยสด ที่แนะนำให้เกษตรกรใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน เพิ่มฐาตุอาหารพืชในดิน สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรลงได้