ประวัติการก่อตั้ง

ข้อมูลทั่วไป

สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2527 ตามการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน เป็น 1 ใน 7 สถานีฯ ที่ขึ้นอยู่ในการกำกับของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (อุบลราชธานี) มีเนื้อที่ จำนวน 25-2-20 ไร่ เป็นราชพัสดุที่แบ่งจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

logo

บทบาทหน้าที่

สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ำ, และการส่งเสริม - พัฒนาความ เข้มแข็งให้เกษตรกร ตามนโยบายหลัก ของ กรมพัฒนาที่ดิน และการทำงานแบบบูรณาการกับจังหวัด หรือ หน่วยงานอื่น ๆ

ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
อนุรักษ์ฟื้นฟู, พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและเฝ้าระวัง คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ และ การพัฒนาหมอดินอาสาให้เป็นที่พึ่งพา ของเกษตรกร

1. บริการ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาที่ดิน อนุรักษ์ทรัพากรที่ดินและน้ำ ฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินและพัฒนาแหล่งน้ำให้เหมาะสม แก่การเกษตร
2. อบรม แนะนำ ให้ความรู้ด้านเทคนิค เทคโนโลยีทางชีวภาพด้านการพัฒนาที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน แก่เกษตรกร และ บุคคลทั่วไป
3. บริการด้านปัจจัยการพัฒนาที่ดิน อาทิ พันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สารปรับปรุงบำรุงดิน และสารทางชีวภาพ เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ (สารเร่ง พด. ต่าง ๆ) เป็นต้น
4. ส่งเสริม สาธิต และเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านพัฒนาที่ดิน ไปสู่เกษตรกร
5. เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน ในการประสานงานราชการและบูรณาการงานพัฒนาที่ดินร่วมกับจังหวัดยโสธร


tanee01
พันธกิจ / วิสัยทัศน์

" พัฒนา ปรับปรุง ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร ด้วยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรดินและน้ำ ให้มีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการใช้ ประโยชน์ทางการเกษตร "
" พัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต บนฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียงและยั่งยืน " ตาม ค่านิยมขององค์กร " ร่วมใจสามัคคี สมานไมตรี ยินดีบริการ "